Privacyverklaring MarLuz

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door MarLuz geleverde producten en diensten.
MarLuz, gevestigd te Cornelis Dirkszstraat 16, 3554 VL te Utrecht, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MarLuz verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die MarLuz van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in
het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door MarLuz in ieder geval en ten minste
worden verwerkt, betreffen:
 Voorletters, voornaam- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Bedrijfsnaam
 Adresgegevens(bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 Telefoonnummer(mobielen/of vast)
 E-mailadres
 Bankgegevens
 Website URL

Verwerkt MarLuz ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. MarLuz verwerkt geen
bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met MarLuz, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij
gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie-of marketingdoeleinden, die in verhouding
staan tot het soort dienstverlening vanuit MarLuz. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te
informeren over een nieuwe activiteit van MarLuz. Wilt u niet benaderd worden via onze
nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk
verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is MarLuz gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt MarLuz zich het
recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de
laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

MarLuz zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

MarLuz verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

MarLuz gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@marluz.nl.

Beveiliging

MarLuz hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. MarLuz
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige
(andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij MarLuz toegang heeft tot
persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover
bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval MarLuz gebruik maakt van de diensten van
derden, zal MarLuz in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken
omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,
zal MarLuz u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via
info@marluz.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement
kunt u contact met ons opnemen, via info@marluz.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 11 mei 2018